Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, за Радио Велико Търново: „Започваме да осъзнаваме, че застраховките са единственият начин за адекватна компенсация при щета“

Нарастване на дела на застрахованите собственици на имоти, повишено доверие към застрахователите са част от позитивните тенденции, отчетени в проучването „Застраховки „Домашно имущество“: нагласи и употреба 2024“ на АБЗ и MoitePari.bg.

Това е поредно проучване, което АБЗ прави, за да установи причините за много по-ниския дял застраховано имущество у нас в сравнение с други европейски държави, обясни Нина Колчакова, генерален секретар на АБЗ, в интервю за Радио Велико Търново, излъчено на 29 май 2024 г. В България едва около 10% от жилищата са застраховани, докато този дял е от около 20% в съседни на нас държави и стига до над 70% в Чехия , Полша.

За първи път, откакто АБЗ прави допитвания по темата, се установяват положителни тенденции. За една година делът на хората, които имат застраховка на дома се е повишил със 7%, от 59% на 66%. Отделят се повече средства за имуществени полици - между 80-150 лв. дават близо половината от анкетираните (47%). За сравнение – преди година преобладаващ е бил делът на хората с полици за 40-80 лв. От една страна това говори за подобрено благосъстояние на хората, но от друга за по-дълбоко разбиране за смисъла и ползите от пълноценната застрахователна защита.

Позитивните тенденции си обясняваме с влиянието на два фактора. Единият са климатичните промени и оттам зачестяващите природни бедствия, които носят все по-големи икономически загуби и стимулират хората да се замислят за защита. Другият основен фактор е активната информационна политика на АБЗ през годините. Чрез нея се опитваме да достигнем до хората, да обясним какъв е смисълът и ползите от застрахователната защита“, подчерта Нина Колчакова.

Хората започват да разбират, че застраховките са единственият начин да бъдат адекватно компенсирани, ако домът им бъде увреден, ако се претърпели загуби в резултат на различни рискови събития. Не става въпрос само за природни бедствия – може да се случи пожар, да стане късо съединение, кражба, да ни наводни съседът.

Има все по-голямо разбиране за това колко са достъпни като цена застраховките за дома, обясни Нина Колчакова. Само преди няколко години, според данните от проучване на АБЗ от 2020 г., преобладаващ е бил делът на хората, които нямат застраховка, защото считат, че не могат да си я позволят. Сега, според резултатите от настоящото  допитване, достъпните цени на застраховките за дома са сред факторите за повишената им употреба. Действително, почти всяко домакинство може да си позволи да отдели 100-150 лв. на година, колкото излиза застраховката за стандартно жилище.

Повишеното доверие към застрахователите е друга, особено положителна тенденция, която е видна от проучването на АБЗ и MoitePari.bg. Един от показателите, които я демонстрират, е двойно по-малкият дял на хората, които не си купуват застраховки, защото не вярват, че ще им бъде платено обезщетение – той спада от 27% през 2023 г. до 15% през 2024 г. Може да се каже, че митът „застрахователите не плащат“ започва да се „пропуква“. Той е сред особено устойчивите в публичното съзнание, въпреки обективните данни, които доказват несъстоятелността му. Например, според проучванията половината от анкетираните са завеждали застрахователни претенции по застраховките си, като 90% от тях са получили обезщетение. В АБЗ сме изследвали и причините за отказите по заведени претенции. Оказва се, че основната причина за отказ за изплащане на обезщетение е, че рисковото събитие, по което е заведена щетата, не е било включено в покритието на застраховката.

За да бъдем удовлетворени като потребители, когато сключваме застраховка, трябва в детайли да обсъдим със застрахователя дали всички рискове, от които се опасяваме, са включени в офертата на полицата, дали сумите по тези рискове биха били достатъчни, посъветва Нина Колчакова.

Полиците „Домашно имущество“ се предлагат с основен пакет покрити рискове - което пожар, природни бедствия и други. Но в допълнение към него потребителят трябва да реши какви още рискове да включи - дали освен недвижимото, ще застрахова и движимото имущество (мебели техника и т.н.), дали ще добави„земетресение“, дали ще включи „кражба“ и какъв точно вид – само кражба с взлом или и такава, извършена с техническо средство. Тези детайли са важни, не се покриват във всички оферти за застраховки, а трябва да бъдат обсъдени при избора на полица, за да знаем какво точно сме си купили като защита на дома. „Така или иначе тези застраховки не са скъпи в сравнение с цената на жилището, което би могло да бъде загубено“, подчерта Нина Колчакова.

Ако човек  базира избора на полица на цената, то трябва да знае, че колкото е по-евтина една застраховка, толкова по-малко рискове покрива и лимитите по тях са по-ниски. Разочарованието на потребителите и тяхното недоверие към застрахователите често идва от това, че когато се случи нещо, то не е било покрито от полицата и съответно не може да им бъде изплатено обезщетение.

Начало