Покритието на риск „земетресение“ е част от защитата, предлагана по имуществените застраховки

Покритието  на риска „земетресение“ е част от защита, която предлагат имуществените застраховки, наред с други рискове за недвижимото и движимо имущество, посочи Асоциацията на българските застрахователи в коментар за сайта Money.bg. По отношение на риска „земетресение“ застрахователите прилагат най-общо два подхода при формиране на покритието по полиците. При единият вариант, който е и най-масов, рискът "земетресение" е избираем, т.е. включва се към покритието на застраховката по желание и заявка на клиента. Вторият вариант е рискът "земетресение" да е включен в основния пакет с покрити рискове и така при покупка на полица клиентът автоматично е застрахован и за този риск.

Съветът на АБЗ е, когато хората избират застраховка за дома да се информират относно предлаганите покрития и да добавят риска „земетресение“, ако не е включен.

Въпреки че в България почти всеки е собственик на имота, в който живее, много малка част от жилищата са застраховани – около 7-8%.  На практика това означава, че най-много толкова (вероятно по-малко) са имотите, които имат застрахователна защита за риска „земетресение“. Тези данни са показателни за ниския интерес към имуществените застраховки, като тук следва да се уточни, че част от застраховките са сключени във връзка с изисквания на банки за отпускане на кредит. На фона на зачестяващите природни бедствия, ниското застрахователно покритие на имотите представлява сериозен обществени риск. При едно по-тежко бедствие – било то земетресение, наводнение, пожар или друго - стотици домакинства могат да останат без подслон или средства за препитание. Възможно е хората да разчитат, че при бедствие държавата ще помогне на пострадалите  и това в някаква степен ги демотивира за сключват застраховки, но в действителност няма друг механизъм, освен застраховането, който да възстанови загубите им във финансово изражение.  

Цените на застраховките на домашно имущество са изключително достъпни, всъщност  те са най-ниски в сравнение с другите европейски държави. Например, застраховка на имот може да излезе около 50-100 лв. на година - за сравнение премията по най-масовата незадължителна застраховка Каско на автомобила е в пъти по-висока (300-400 лв. и нагоре). Цената на застраховките на домашно имущество зависи от различни фактори като застрахователната сума/лимит по полицата, покритите рискове, вида на имота и други. Основно условие за това хората да са доволни от своята застраховка е да са направили информиран избор при покупката й – да са избрали подходящите за личната им ситуация застрахователна сума и покрития.

 

Начало