Позитивна динамика в развитието на застрахователния пазар през 2021: резултати към м. декември 2021

Ясно очертана тенденция за динамичен пазарен растеж - това показват данните към м.декември 2021 г., публикувани от КФН. Общо за застрахователния пазар ръстът на премийния приход е 12,7%, като сумата достига 3 247 млн. лв. Изплатените обезщетения са с 7 % по-високи спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 1 295 млн.лв. Това е сериозен ръст в контекста на пандемията, ограничителните мерки, понижението на жизнения стандарт на много домакинства и стагнацията в редица сектори на икономиката. Доброто пазарно представяне се вижда и при сравнение на резултатите с предпандемичната 2019 г. - премийният приход към декември 2021 г. бележи 11,5% ръст спрямо този от същия период през 2019 г. Особено интензивно е развитието на животозастраховането, което не само се възстановява от спада на 2020 г., но и отбелязва 22 % ръст в премийния приход спрямо предпандемичната 2019 г. През 2021 г. делът на животозастраховането в премийния приход общо за пазара достига 19%, като за сравнение през 2019 г. е бил 17%, а през 2020 г. – 15%.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 8,2 % на годишна база и към м. декември е в размер на 2 640 млн. лв. Изплатени са обезщетения за 1 059 млн. лв., като изменението на годишна база е 4,6%. Традиционно пазарът е доминиран от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Делът й в премийния приход по общо застраховане е малко над 43% със събрани премии по тази линия на бизнес в размер на 1 145 млн.лв., което е нарастване от 7,6% на годишна база. Още по-висок е делът на изплатените обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите - над половината от изплатените обезщетения в общо застраховане – 56% - като сумата възлиза на 691 млн. лв. Очаквано, застраховка „Каско“ на автомобилите е втора по дял от премийния приход - с 27%. По тази линия на бизнес е събран премиен приход от 709 млн. лв., с 8,6% повече от същия период на 2020 г.

Бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ е на трето място с дял от 12% от премийния приход по общо застраховане.  Пазарните данни в края на 2021 г. потвърждават очерталата се тенденция на устойчив растеж. Събраните премии са в размер на 316 млн. лв, като нарастването на годишна база е 9,4%. Изплатени са обезщетения за 65 млн. лв. Значителен ръст от 13,3% отбелязва застраховка „Пожар и други опасности“ с премиен приход от 105 млн.лв., като заедно с това има ръст и при изплатените обезщетения от от 32%. По линия на застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ премийният приход е в размер на 22 млн. лв., като ръстът спрямо 2020 г. е 6,4%.

Развитието по линия застраховка „Пътуване в чужбина“ е особено динамично с постигнат ръст на премийния приход от 96% на годишна база към м. декември 2021 г. Показателно е също, че събраните премии от 75 млн. лв. са близо два пъти повече от премийния приход по тази застраховка от края на предпандемичната 2019 г. Заедно с това нарастват и изплатените обезщетения – на годишна база към м.декември 2021 г. ръстът е 40%, а сумата достига 11 млн. лв.  Възможно е сред причините за интензивното развитие да е и повишеното разбиране сред потребителите за смисъла и ползата от тази застраховка покрай пандемичната ситуация.

Пазарните данни към м. декември 2021 г. очертават година на изключително представяне за животозастраховането. Постигнатият ръст на годишна база е цели 38%, като такъв значим и изпреварващ общото застраховане темп на нарастване е рядко явление за българския пазар. Премийният приход в животозастраховането е 607 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 236 млн. лв., с 20% повече спрямо същия период на 2020 г.

Особено интензивен е ръстът на премийния приход по линия на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - 127 % на годишна база към м. декември 2021 г., а събраните премии са в размер на 246 млн. лв. За сравнение, през същия период на 2019 г. те са възлизали на 91 млн.лв., а за 2020 г. -  на 108 млн.лв. Това развитие се дължи на редица причини, сред които търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията. Очаквано, застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд има водещ дял от цели 40,4% в общия премиен приход в животозастраховането. На второ мяст се нареждат смесените застраховки „Живот“ с дял от близо 20% и премиен приход от 120 млн. лв., следвани от рисковите „Живот“ (само с покрит риск смърт) с дял от 14% и премиен приход от 85 млн. лв. Особено показателен е силният ръст на обезщетенията по линия на рисковата „Живот“ – с цели 79% на годишна база към м. декември 2021 г. – който най-вероятно идва в резултат на пандемията COVID-19 и тежките последици от нея за живота и здравето.

Устойчив остава трендът за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. Заедно стова е видна тенденцията за изпреварващ темп на увеличение на обезщетенията спрямо нарастването на премийния приход, отново вероятно в резултат на пандемията. По линия на застраховка „Заболяване“ ръстът на премийния приход спрямо предходната 2020 г. е малко над 13%, а на обезщетенията – около 18%.

Начало