Позитивният тренд на развитие на застрахователния пазар продължава през първите три месеца на 2022 г.

Застрахователният пазар продължава устойчиво да расте през първите три месеца на 2022 г. С оглед на факта, че данните обхващат и м. март, първият месец от войната в Украйна, може да се каже, че това развитие демонстрира стабилния фундамент и устойчивост на сектора на кризи. Общо за застрахователния пазар ръстът на годишна база на премийния приход към м. март е 9,7%, като сумата достига 885 млн. лв. Изплатените обезщетения са с 7,1 % по-високи спрямо същия период на 2021 г. и възлизат на 336 млн. лв. Все пак следва да се отчете, че държавата преминава през период на икономически предизвикателства и висока инфлация, което вероятно ще се отрази на покупателната способност на домакинствата, включително и на възможностите им да потребяват застрахователни продукти.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 8 % на годишна база и  към м. март е в размер на 710 млн. лв. Изплатени са обезщетения за 266 млн. лв., като изменението на годишна база е 4%. Без промени е традиционното доминиране на автомобилните застраховки – делът в премийния приход по общо застраховане на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е 42%, а на застраховка „Каско“ – 27%. По линия на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите събраният премиен приход към. м. март 2022 г. е 298 млн. лв. с ръст на годишна база от 5,7%. По застраховка „Каско“ се отчита ръст на премийния приход от 15% до 193 млн. лв. при подобен ръст на изплатените обезщетения от 13%, които достигат 81 млн. лв.

Бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ е на трето място с дял от 12,3 % от премийния приход по общо застраховане. Водеща в тази бизнес линия е застраховка „Индустриален пожар“ с премиен приход в размер на 57 млн. лв. По застраховка „Пожар и други опасности“ премийният приход възлиза на 26 млн. лв. с ръст от 5% спрямо същия период на 2021 г. По отношение на застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ е интересно да се отбележи отчетеният висок ръст на годишна база от 182% на изплатените обезщетения. 

Негативно е развитието по линия на земеделските застраховки, които традиционно заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане. Към м. март 2022 г. делът им спада близо 4 пъти спрямо 2021 г.- от 0,74% през м. март 2021 г. до 0,19% през март 2022 г. Събраният премиен приход към м. март е едва 1,3 млн. лв. - с 5,7% по-нисък спрямо същия период на 2021 г. Спадът в премийния приход е съчетан със силен ръст от 85% на изплатените обезщетения към м. март 2022 г.

По линия на застраховка „Пътуване в чужбина“ през първите месеци на 2022 г. наред с продължаващото динамично увеличение на премийния приход с 47% се очертава тенденция на силно изпреварващ ръст на годишна база на изплатените обезщетения – към м. март е 141%, като сумата на обезщетения достига 3,3 млн. лв. или по 36 796 лв. на ден през първите три месеца на 2022 г.

Пазарните данни към м. март 2022 г. показват, че темпът на растеж в животозастраховането остава изпреварващ този в общото застраховане и достига 17% на годишна база, но е по-нисък от отчетения ръст на годишна база в края на 2021 г. Премийният приход в животозастраховането е 175,5 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на 69 млн. лв. - с 21% повече спрямо същия период на 2021 г. След особено интензивно развитие през 2021 г. ръстът на премийния приход по линия на “Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд“ към м. март достига по-равновесни нива от 19% на годишна база. Събраният премиен приход по тази животозастраховка към м. март възлиза на 60 млн. лв., като за сравнение към същия период на 2021 е бил 50 млн. лв., а към 2020 г. – 28 млн. лв. По бизнес линията застраховки „Живот и рента“ е събран премиен приход от 64,5 млн. лв.

Трендът на повишен интерес към здравните застраховки, очертал се през 2021 г., остава валиден и през първите три месеца на 2022 г. По линия на застраховка „Заболяване“ премийният приход към м. март възлиза на близо 62 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,4%. Още по-висок ръст от 26% има при изплатените обезщетения, като те достигат до над 23 млн. лв. или по 258 022 лв. на ден през първите три месеца на 2022 г. По линия на застраховка „Злополука“ премийният приход е 17,7 млн. лв., а изплатените обезщетения към м. март 2022 г. възлизат на 3,4 млн. лв.

Начало