ПОЗИЦИЯ на АБЗ относно „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД“

АБЗ, като организация, представляваща застрахователната индустрия, изразява подкрепа  за позицията на работодателските организации,  с която се настоява за оттегляне на „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД“.

АБЗ представлява едни от най-големите институционални инвеститори в страната  и  винаги е подкрепяла политики и действия, които допринасят за развитието на капиталовия пазар, за стимулиране на пазарната ликвидност и дълбочина. Несъмнено, решаването на проблема с т.нар. „спящи“ акции от масовата приватизация е стъпка в тази посока. Но предложените мерки в  „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД“ адресират проблема по начин, който провокира и ще доведе до редица негативни последици за инвестиционната среда и цялостния бизнес климат в страната.

В концепцията се предвижда, акциите от т.нар. „неактивни лични сметки“ след определен период да бъдат прехвърляни, без да се изисква съгласие на собственика, в създаден за целта инвестиционен фонд, срещу съответни дялове. Предвижда се също, след изтичане на нов срок и липса на действие от страна на притежателите им, тези дялове да бъдат прехвърлени в „Сребърния фонд“. На практика, се въвежда възможност за разпореждане с чужда собственост без съгласието на собственика в разрез с фундаментални принципи на правото. Заедно с това в концепцията съществуват редица тревожни неясноти по отношение на учредяването, управлението и пазарната ефективност на предвидения в документа инвестиционен фонд.

Тези и други мерки, предвидени в концепцията, като цяло ще доведат до несигурност по отношение на правата на собственост, което пряко и негативно ще повлияе на доверието не само на местните, но и на чуждестранните инвеститори и съответно на атрактивността и ликвидността на пазара. В резултат, обосновано може да се очаква обезценка на активите, които се търгуват на него. 

 За застрахователите като институционални инвеститори, опериращи в условията на стриктни регулации, това представлява особено значим риск, включително и поради неминуемото негативно отражение върху коефициентите на платежоспобосност на застрахователните дружества.

С оглед на гореизложеното АБЗ изразява несъгласие с представената „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД“, като счита, че предложените мерки за адресиране на проблема с т.нар. „спящи акции“ биха имали значим отрицателен ефект върху инвестиционната и бизнес среда в България като цяло и върху стойността на търгуемите дялови финансови инструменти в частност.

Заедно с това АБЗ би искала да потвърди готовността си за активно участие в бъдещи дискусии и процеси по изработване на мерки за решаване на този значим въпрос, които да са базирани на основополагащите принципи на пазарната икономика. 

 

Начало