Проучване на АБЗ: Застрахователната култура на българите остава сравнително ниска

 

С онлайн теста на сайта на АБЗ „Твоето застрахователно IQ“ всеки може да провери и подобри познанията си.

Застрахователна култура е често коментиран въпрос, като съществува обществен консенсус за ниското й ниво. Една от целите на проучването на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“ (март 2020, агенция „Тренд”) е да даде отговор дали тези представи са реалистични, като събере обективна информация за нивото на застрахователни познания на българите. 

Резултатите потвърждават, че общо застрахователната грамотност не е на високо ниво, като се регистрират резки отличия в отделни социални групи. Групите с по-високо ниво на застрахователна грамотност са същите, които, според данните от първата част на проучването, имат високо доверие към застрахователите, разбират ползите  от и употребяват повече  застрахователните продукти.

 

Как българите оценяват собственото си ниво на застрахователни познания?

Преобладаваща част от хората – 76% - определят нивото си на познания за застраховане като ниско (34%) или средно (42%). Едва 7% считат, че нивото им е високо, а 13% заявяват че нямат никакви познания.

Очаквано се отчитат сериозни разлики в отделните социални групи. Например, 70% от хората с висше/полувисше образование определят познанията си като средни или високи, докато този дял при лицата с основно образование е 14%.  Самооценката им се припокрива в значителна степен с обективното ниво на познания.

 

Какво е обективното ниво на познания за застраховането?

Средно за всички въпроси от теста дадените верни отговори са 53%. Този резултат показва явни информационни дефицити.  Данните сочат, че дори и най-популярните термини в застраховането  са непознати за немалка част от хората.

  • Оказва се, че понятието „застрахователна премия“ определено затруднява хората.  Едва 28% е делът на посочващите верния отговор, че това е цената на застраховката. За 29% това е сумата, която ще получат при обезщетение. Други 17% смятат, че това е бонусът, който ще получи застрахователят за добри резултати в работата. 26% пък не знаят или не могат да преценят.
  • По-малко от половината (44%) посочват верния отговор, че това е максималната сума, която застрахователят може да изплати по застраховката За всеки трети „застрахователна сума“ означава цената на застраховката.. Цели 21% не знаят какво означава този термин.
  • Регистрира се по-голяма запознатост с понятието „застрахователна полица“, където близо три четвърти (71%) посочват, че това е договор между застрахования и застрахователя.
  • Всеки пети (22%) не е наясно, че за да претендираш да получиш обезщетение за дадено събитие, трябва да си сключил полица преди този риск/събитие да се е случило. Все пак, висок е делът на хората (65%), които знаят това.
  • Хората масово не са запознати с всички възможности, които им предоставят животозастраховките. Повечето ги свързват с подсигуряване на семейството в случай на неблагоприятно събитие със застрахованото лице. Възможността за редовни спестявания и данъчни облекчения е значително по-слабо известна. Едва 23% от хората са посочили верния отговор, комбиниращ и двете възможности.
  • 64% от анкетираните знаят, че застраховките са продукти, разработвани само от застрахователните компании. Останалата част от хората смятат, че това правят и застрахователните брокери или не са .

Като цяло данните показват, че е налице значителна степен на неразбиране и слаба информираност относно застраховането и застрахователните продукти, особено при някои социални групи.  Това е и бариера пред по-високото ниво на ползване на застрахователните услуги, пред информирания избор  и свързаната с него потребителска удовлетвореност.

За да отговори на тази необходимост АБЗ разработи образователния онлайн тест „Твоето застрахователно IQ“. Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на застраховането, тестът предлага и възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос. Част от въпросите от теста са идентични с тези от националното проучване на АБЗ и така  всеки потребител може да сравни своя резултат с тези от проучването. Онлайн тестът  „Твоето застрахователно IQ“ е достъпен чрез страницата на АБЗ –www.abz.bg

Начало