Проучване на Insurance Europe: Близо половината европейци не пестят за пенсия

43% от европейските граждани не спестяват допълнително за пенсия, показва проучване от Insurance Europe, проведено в 10 европейски държави. От тях 42% са заявили, че не го правят, защото не могат да си го позволят.

В проучването обхваща Австрия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, Полша, Португалия, Испания и  Швейцария. Общо анкетирани са над 10 000 европейски граждани. България не участва в проучването, но може да се твърди, че делът на лицата, които не спестяват за пенсия, различна от задължителното пенсионно осигуряване, е много по-висок.

Проучването показва, че сигурността на пенсионните спестявания е приоритет № 1 за европейските граждани (60%). На второ място (33%) е възможността за гъвкави плащания (промяна на размера на вноските, преустановяване на вноските за определен период), на трето с по 32% - наследяването на пенсионните спестявания и ликвидността им, лесния достъп до тях. Важни приоритети за европейците са също разходите, свързани с управлението на пенсионните спестявания (28%), данъчните облекчения (26%), простотата на пенсионните продукти (20%). Следват по важност инвестиционните резултати (14%) и това дали инвестициите имат характер на устойчиви (12%). На последно място по важност е възможността за пренос на пенсионните спестявания от една европейска държава в друга (10%). Върху тези резултати силно влияние имат фактори като възраст, заетост, пол и индивидуалните предпочитания.

Поставени пред избор между сигурност на пенсионните спестявания и инвестиционни резултати (доходност от инвестициите) 73% от анкетираните избират сигурността.

Информацията, която в най-висока степен интересува европейските граждани във връзка с пенсионните продукти, се отнася до гарантирането на спестяванията/инвестициите, разходите и рисковете, свързани с тях, начина на изплащане и инвестиционните резултати. В най-малка степен са заинтересовани от информация за различните инвестиционни стратегии и за преносимостта на спестяванията (от една държава в друга или от една компания в друга).

По отношение на каналите, по които предпочитат да получават информация за различни пенсионни продукти, то 67% от анкетираните искат това да става по дигитален път, а не чрез печатни материали. Очакван резултат, е че делът на младите хора (18-35 г.), които предпочитат да получават информация дигитално, е по-висок – 70%.

Интересни са резултатите и по отношение на предпочитаните начини за получаване на пенсионните спестявания. При общия въпрос за предпочитанията 46% от анкетираните искат натрупаната сума за пенсия да се изплаща на равни вноски (анюитет),  30% предпочитат възможността за „гъвкаво“  теглене на сумите, а 19% от хората искат да получат спестяванията си накуп. Но при втория сценарий, когато се дават прогнозни суми (изплащане на годишна сума от 2500 евро или изплащане накуп на сума от 50 000 евро), ситуацията се променя. Половината от анкетираните заявяват, че искат да получават равни годишни плащания (анюитет), а другата половина  предпочитат сумата да се изплати наведнъж.

Резултатите от проучването на Insurance Europe са тревожни като се има предвид, че близо половината от европейски граждани не спестяват достатъчно за своите пенсионни години, особено с оглед на увеличаващата се продължителност на живота и демографската ситуация в Европа.  Ясно се очертава нуждата от това да се повиши общественото разбиране за смисъла и необходимостта от пенсионни спестявания, да се повиши финансовата грамотност на хората, така че да могат да вземат най-адекватните за тях финансови решения.

Изследването сочи, че пенсионните политики трябва да бъдат фокусирани към потребителя, да се разработват с оглед на потребителските нужди и изисквания.   Очевидно е търсенето на такива характеристики на пенсионните продукти, които дават сигурност на потребителите. Именно такива характеристики традиционно се предлагат от застрахователите – анюитети и гаранции. Затова е особено важно застрахователите да изпълнят своята роля и  да отговорят на нуждите на потребителите.

Начало