Рисковите застраховки „Живот“ – спасителен финансов пояс в тежки ситуации

През последните години много хора си дадоха сметка колко „крехко“ е ежедневието ни. Едно заболяване, например, може да преобърне живота ни и да постави нас и близките ни в тежка ситуация, включително и от финансова гледна точка. Действително, ние не можем да контролираме превратностите на съдбата, но можем да контролираме начина, по който да се справим с тях във финансов план. Въпрос на лична отговорност към любимите хора е да имаме план за негативните житейски сценарии, особено ако сме основният източник на доход в семейството. Застраховките „Живот“ са нашият спасителен финансов „пояс“, защото чрез тях можем да се погрижим за близките си, а и за нас самите, ако изпаднем в тежка ситуация, свързана с нашия живот и здраве. Ненапразно интересът към животозастраховките се повишава в последно време.

На пазара се предлагат различни видове животозастрахователни продукти, като основните са рискови животозастраховки, спестовни и инвестиционни животозастраховки. Всички те осигуряват застрахователна защита, но също и имат своите различия и специфики. За да може адекватно да преценим кой продукт е най-подходящ за нашите индивидуални нужди и потребности, трябва да сме наясно с неговата същност и специфики. 

Затова ви предлагаме да се запознаете с някои важни характеристики на един от основните видове – рисковите животозастраховки, наричани също стандартни.  Те се предлагат и като индивидуални, и като групови продукти.

 

Какво представляват рисковите животозастраховки?

Представете си рисковата животозастраховка като „човешко Каско“. При реализирал се риск, покрит по полицата, вие или вашите наследници получавате обезщетение, съобразно с избраната от вас застрахователна сума. Основният риск по този вид застраховка е загуба на живот или нетрудоспособност в резултат на злополука или заболяване. Действието на застрахователната защита е за определен срок от време и се прекратява след изтичане на срока на полицата. При рисковите животозастраховки няма спестовен елемент, така както е при спестовните и инвестиционните застраховки, затова няма как да очаквате изплащане на каквато и да е сума при изтичане срока на полицата.

Какво е важно да имате предвид, когато избирате рискова животозастраховка?

 

  • За какво да се застраховате – основни и допълнителни покрити рискове

Основното покритие в животозастраховките е рискът смърт в резултат на злополука, заболяване, като често се предлага изплащане на допълнително обезщетение, ако е настъпила в резултат на пътно-транспортно произшествие. Загуба на трудоспособност - временна или трайна - също се предлага като покритие по полиците в различни варианти. Този риск може да е включен в основния пакет от покрития или да се добави допълнително.

Обичайно към основното покритие по рисковите животозастраховки се предлагат редица допълнителни покрития. Те могат да са във вид на допълнителна застрахователна сума по основно покритие, например „смърт в резултат на заболяване“ или „смърт в резултат на ПТП“. Така, ако сте застрахован за този вид риск за 30 000 лв. и вземете допълнително покритие по него за 10 000 лв., то обезщетението, което ще получат наследниците ще е 40 000 лв.

Допълнителните покрития могат да са свързани с медицински разходи във връзка с покрит по полицата риск - трайна или временна нетрудоспособност, хирургическо лечение, диагностика на критични заболявания, фрактури и изгаряния в резултат на злополука, второ медицинско мнение  и други.

На пазара се предлагат разнообразни оферти с различно формирани пакетни покрития – основни и допълнителни. Има и възможности вие сами да подберете кои точно от предложените допълнителни рискове да включите към полицата си, за да отговоря най-пълноценно на индивидуалните ви нужди и потребности от защита.

Особено актуален в последните две години е въпросът за покритието на риска „Ковид“. В България повечето животозастрахователи го включват в продуктите си – било то в общи рискове или като допълнително покритие към някои продукти. Но има и такива, при които този риск е изключен. Затова, ако държите той да фигурира в полицата ви, предварително проучете условията, предлагани от компанията.

 

  • За колко да се застраховате - застрахователни суми

Друг съществен момент в процеса на избор е да прецените за каква сума да се застраховате по покритите рискове. С други думи трябва да прецените какъв размер на обезщетение при реализирал се риск отговаря на вашите нужди и индивидуална ситуация. Отчетете и финансовите си възможности, защото по-високата застрахователна сума означава по-висока цена на полицата. На пазара се предлагат различни варианти – може да се застраховате за основен риск и за 1000 лв., и за 1 000 000 лв.

Обикновено се предлагат различни застрахователни суми за отделните рискове. Например сумата за риска смърт в резултат на злополука може да е 20 000 лв., а за риска смърт в резултат на заболяване – 10 000 лв. Обърнете внимание и на максималните суми и условията по допълнителните покрития, свързани с временна или трайна нетрудоспособност и медицински услуги, за да изберете най-подходящите за вас.

Нерядко рисковите животозастраховки се предлагат във вид на застрахователни пакети, вариращи според размера на застрахователните суми и брой/вид покрития. Има и оферти, при които вие сами може да определите застрахователната сума по полицата си, както и кои допълнителните покрития и за каква сума да включите.

 

  • За какъв период да се застраховате?

В това отношение имате значителна свобода на избор – срокът на полицата ви може да е от 1 до 30 години. Разбира се, отделните компании предлагат различни варианти. Например, срок от 1 до 5 години или от 5 до 30 години. Практиката е при по-големи застрахователни суми да се изисква и по-дълъг срок на застраховката.

 

  • Кой може да се застрахова?

При рисковите животозастраховки има някои възрастови ограничения – предлагат се за лица между 14 и 65 години. При груповите продукти горната възрастова граница може да се вдигне до 70 години, но в този случай не се покрива рискът смърт в резултат на заболяване.  Разбира се, здравословното състояние също се отчита – например, лице с фатално заболяване няма как да се застрахова.

 

Цените на рисковите животозастраховки са напълно достъпни!

Премията по полицата, т.е. цената й, зависи от редица фактори - възрастта на застрахованото лице, типът професия с оглед на риска, който носи упражняването й, размера на застрахователна сума, избора на допълнителни покрития и сумите по тях, срока на договора.

Цената на рисковите животозастраховки е напълно достъпна - в общия случай тя е в пъти по-ниска от премията по застраховка „Каско“ на автомобила, например. Ако застраховаме автомобила си за 10 000 лв., то премията ще е около 700-800 лв. При същата застрахователна сума от 10 000 лв., застраховка „Живот“ с добро покритие може да излезе около 70-80 лв. на година.

 

Не укривайте информация за здравословното си състояние, когато сключвате животозастраховка!

При сключване на животозастраховка се събира информация за здравословното ви състояние. При застраховки с по-ниски застрахователни суми се попълва здравна декларация, а при по-високи обикновено в допълнение се организира медицински преглед.

Основно и много важно правило е да декларирате вярно здравословното си състояние. Не се опитвайте да укривате информация – това може да доведе до отказ за изплащане на обезщетение.

 

За да прецените обективно ползите от животозастраховките е важно да сте наясно и с тези две допълнителни предимства!

 

Притежателите на полици „Живот“ са защитени при несъстоятелност на застраховател. По подобие на влоговете в банките и вземанията по животозастраховките на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд, чрез управлявания от него „Обезпечителен фонд“.

 

Вземанията по полиците „Живот“ са защитени от принудително изпълнение, т.е. съдебният изпълнител не може да наложи запор върху тях, ако се намирате в такава ситуация. Тази защита се прилага по отношение на плащанията на застраховател в случай на застрахователно събитие по полицата. При спестовните и инвестиционните животозастраховки се отнася и до сумата, изплащана при „доживяване“ с настъпване падежа на полицата.

Начало