СА „Д.А. Ценов“-Свищов с предложения за подход при оценка на нематериалните вреди

Академичният състав на катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д.А. Ценов“-Свищов излезе със свои предложения във връзка с дебата , касаещ най-масовата застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и предложението за въвеждане на лимити на обезщетенията за неимуществени вреди „болки и страдания“ .  Те са изпратени с официално писмо до Председателя на НС г-жа Караянчева, председателя на Комисията по бюджет и финанси г-жа Стоянова, председателя на КФН г-жа Караиванова и до председателя на УС на АБЗ г-жа Несторова.

Академичният състав на катедрата предлага следното:

  1. Обвързване на финансовата компенсация за неимуществени вреди (болки и страдания) с изгубения доход на пострадалото лице. Този доход да бъде използван като база при определяне на общ лимит при плащането на въпросните вреди.
  2. Изготвяне на методика за оценка на изгубения бъдещ доход на пострадалите лица.

В аргументацията си академичният състав посочва, че според застрахователната теория, възмездителната функция на застраховането на живота, здравето и работоспособността на гражданите се свързва пряко с финансовото компенсиране на загубения доход на пострадалото лице. Целта е поддържане на обичайния стандарт на живот на пострадалото лице и/или на лицата, които то е издържало преди настъпване на застрахователното събитие (съпруг/съпруга, непълнолетни деца).

Определянето на парични компенсации, дължими от застрахователите за имуществени и неимуществени вреди, без да се взема предвид и дохода на пострадалото лице, не само че не отговаря на основната идея за взаимопомощ, върху която е изградено застраховането, но и поставя застрахователните дружество пред дилемата: да повишат цената на застрахователната услуга, съобразно с еквивалентния принцип или да бъдат застрашени от фалит.

 

Начало