В Свищовската академия бе представено юбилейно издание на АБЗ

На 21 ноември, в рамките на учредения година по-рано Алианс по застраховане и социално дело, в който СА „Д. А. Ценов“ и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) са партньори, свързващото звено в тези две институции зам.-ректорът на академията доц. д-р Румен Ерусалимов, в качеството си на член на УС на АБЗ, представи пред изявени студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ резултатите от проведеното от Института за пазарна икономика (ИПИ) изследване „Застраховането в България – икономически отпечатък и предизвикателства пред развитието“. Докладът, изготвен по поръчка на АБЗ по повод отбелязването на 140 години застраховане в България и 30 години от основаването на Асоциацията, е поместен в юбилейно издание, втората част на което съдържа интересни факти и събития от историята на българското застраховане.

Лекцията се проведе в Центъра по застраховане и социално дело към СА „Д. А. Ценов“, в присъствието на ръководителя и на научния секретар на първата българска застрахователна катедра доц. д-р Венцислав Василев и гл. ас. д-р Анелия Панева. Акцент в нея бяха резултатите от аналитичното изследвано на ИПИ. В разразилите се дискусии доц. Ерусалимов подчерта, че въпреки подобряването на основните показатели през последните години, все още българският застрахователен пазар е много по-слабо развит в сравнение с пазарите на западноевропейските страни. По отношение на обхвата, доброволното застраховане изостава от задължително сключваните по закон застраховки, а това с особена сила важи за Животозастраховането, което държи значително по-малък дял в сравнение с общото застраховане. Една от основните причини, според него, е все още ниското ниво на застрахователна култура на българските граждани и фирми. В заключение доц. Ерусалимов се обърна към студентите с думите: „Вие сте бъдещите проводници на застрахователната идея в нашата страна. От вас зависи застрахователната култура сред българското население да достигне нивото на западноевропейските страни.“

В рамките на същия ден се проведе и заседание на катедра „Застраховане и социално дело“. В отделна точка от дневния ред на заседанието, членовете на катедрения съвет обсъдиха, представените в доклада на ИПИ, анализи, изводи и заключения. Всички участващи в разразилата се дискусия се обединиха в мнението, че докладът ще бъде полезен на студентите от едноименната специалност в процеса на тяхното обучение и ще им даде още една гледна точка по отношение на развитието на застраховането в България. Част от преподавателите споделиха, че възнамеряват да включат отделни анализи от изследването в семинарните си занятия по специализирани застрахователни учебни дисциплини.

След приключване на заседанието, доц. Ерусалимов предаде на академичната библиотека дарените от АБЗ 10 тома от юбилейното издание. Директорът на библиотеката г-жа Анка Танева прие с благодарност направеното дарение и заяви, че в рамките на няколко минути книжките ще бъдат подредени в секцията със застрахователна литература и достъпни за ползване. По този начин академичната общност и най-вече студентите на Стопанската академия ще имат възможност да се запознаят подробно с анализите и резултатите от проведеното изследване и да научат нещо повече за 140 годишната история на застраховането в България, в която Свищовското висше училище се вписва като първия в страната образователен център за подготовка на кадри за застрахователната теория и практика.

Начало