Застрахователен пазар: резултати към октомври 2020 г.

Продължава тенденцията застрахователният пазар да се движи стабилно около нива близки до предходната година

Пазарът на общото застраховане остава на нива близки до тези през 2019 г.,  сочат данните на КФН. Размерът на премийният приход към м.октомври е  2 027 млн. лв. със слаб ръст от +0,4% на годишна база. При сравнение с резултатите от м. август (+1,5%) и м. септември (+1,7%)  се отчита лека посока надолу. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 833 млн. лв., с  - 4,1% по-малко спрямо същия период за 2019 г. 

Премийният приход по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към октомври е 906 млн. лв., като с ръст от 0,5 % на практика остава на  нивата от 2019 г. Изплатените обезщетения нарастват - с 6,3 % на годишна база. При застраховка Каско почти не се отчита промяна спрямо 2019 г., премийният приход е с незначително намаление от – 0,4%.

По линия на имуществените застраховки продължава да се отчита темп на развитие, сравнително по-висок от този при масовите автомобилни застраховки. По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 9%. Най-значителен е ръстът при застраховка „Индустриален пожар“ от 12,5%, а при „Пожар и други опасности“ е 6,7%. По линия на „Щети на имущество“ премийният приход нараства с  1,5%,  при застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ ръстът е 3,2%.

Понижението на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ остава значително, към м.октомври е 40%. Но ако се сравни с отчетения спад от -49,2% към м. юни 2020 г. , то може да се открие позитивна тенденция, вероятно дължаща се на макар и слабото активизиране на пътуванията през периода.

В животозастраховането премийният приход достига 361 млн. лв. към м. октомври,  понижението на годишна база е - 12,7%. Ако се отчете, че  спадът към шестмесечието на 2020 г. е -14.3%, а през м. септември – 13,6%, то може да се види лека тенденция към „спад на спада“. Размерът на изплатените обезщетения в животозастраховането към м.октомври 2020 г. достига 147 млн. лв., с 6,5 % по-висок от същия период на 2019 г.

Премийният приход общо за застрахователния пазар е 2 388 млн. лв., с -1,8 % по-нисък от същия период на 2019 г., а спадът е съпоставим с този към шестмесечието на 2020 г. – 2 %.  Изплатените обезщетения към м. октомври са 980 млн. лв., като се отбелязва понижение от – 2,7% на годишна база.

Начало