Застрахователен пазар: резултати към юни 2020 г.

Пазарните данни за първото шестмесечие на 2020 г., оповестени от КФН, показват стабилност на пазара на общото застраховане, въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19.  Отчита се макар и малък ръст на премийния приход от 0,65% на годишна база, като размерът му достига 1 220 млн. лв.

Стабилни са резултатите при най-масовите автомобилни застраховки. По линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се отчита слабо нарастване на премийния приход от 1,26% спрямо същия период на 2019 г. след спад през април и май. Намалението на премийния приход по Каско от около 1% на годишна база може да се определи като незначително, като се има предвид нивото на икономическа активност в страната.

Позитивна тенденция има при имуществените застраховки. По линия на застраховки „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е 16%, а по „Щети на имущество“ около 1%. Очаквано продължава спадът по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка „Помощ при пътуване“ е 50%. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 499 млн. лв., като се регистрира намаление от 0,48% на размера им на годишна база.

За разлика от общото застраховане, в животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г.  Това е обясним резултат  в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от население. През юни 2020 премийният приход е 227 млн. лв., като намалението на годишна база е 14,34%. Същевременно размерът на изплатени обезщетения към юни 2020 г. от 87,9 млн. лв. е с 14,32% по-висок от същия период на 2019 г. 

Данните общо за застрахователния пазар показват постепенен тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара за юни 2020 г. е 1 447 млн. лв., с 2,04% по-нисък от същия период за 2019 г. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за м. април е 2,58%, а за м. май - 3,48%. Общият размер на изплатените обезщетения достига 587 млн., като нарастването на годишна база е 1,49%.

 

 

Начало