Застрахователният пазар продължава динамично да расте: резултати към юни 2021

Продължава динамичното развитие на застрахователния пазар, очертало се като тенденция в началото на 2021 г., сочат данните на КФН към края на шестмесечието на 2021 г. Премийният приход общо за пазара достига 1, 635 млн. лв., като ръстът на годишна база е близо 13%. Увеличение има и при изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв. Наред с общите процесите на възстановяване и ръст на икономиката, добрите резултати се дължат и на адекватната реакция на застрахователите по време на пандемията, скоростната дигитализация и предлагане на удобни за клиентите решения. Интересно е да се отбележи, че пазарът расте не само спрямо предходната „кризисна“ 2020 г. Ако се вземе като база за сравнение успешната „предпандемичната“ 2019 г., то възходящата тенденция е видна и през този прочит – премийният приход към шестмесечието на 2021 г. бележи 10,6% ръст спрямо този от същия период през 2019 г.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 9,7 % на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към м. юни премийният приход е в размер на 1, 338 млн. лв., а изплатените обезщетения са 526 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.      

След слаба динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в предходните месеци към м. юни 2021 г. се отчита ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като събраните премии са 583 млн. лв. Но заедно с това се забелязва и изпреварващ ръст при изплатените обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“, който достига до 8 % спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на премийния приход по „Каско“ е 9,6% до 352 млн. лв.

Продължава позитивното развитие по линия на застраховка „Пожар и други опасности“, при която се отбелязва ръст на премийния приход от 19,2 %, на годишна база, като събраните премии достигат 51 млн. лв. С положителен знак са и пазарните резултати по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“, където ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 5%.

В животозастраховането, след значителен спад през 2020 г. в резултат на пандемичната ситуация през настоящата година, се наблюдава динамичен ръст в премийния приход. Темпът е изпреварващ спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към м. юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 30,2%. Наред с това обаче се отчита и съпоставим ръст от 27% на изплатените обезщетения, които са в размер на 112 млн. лв. Продължава интензивното развитие по линия на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към юни 2021 г. е 133%. Събраните премии възлизат на близо 113 млн. лв. – близо 2,5 пъти повече в сравнение с м. юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв. Това развитие се дължи на редица причини, включително и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.

Устойчив остава трендът за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. По линия на застраховка „Заболяване“, към м. юни 2021 премийният приход е над 42 млн. лв. - с 8% по-висок на годишна база.

Наред с повишаването на премийния приход следва да се отбележи и значителният, изпреварващ ръст на изплатените обезщетения в животозастраховането. Прочитът на данните сочи, че пандемията се е отразила значимо върху този показател. Ръстът в обезщетенията през първите шест месеца на 2021 г. спрямо същия период на „предпандемичната“ 2019 г. се движи в рамките на около 50%. На двугодишна база за м. юни ръстът е 45 %, а през февруари е достигнал 60%. Същевременно, на двугодишна база се отчита и ръст на премийния приход, но в значително по-нисък размер – 11,6% към м. юни 2021.

Начало