Застрахователният пазар тръгва нагоре: резултати към март 2021 г.

Постепенното възстановяване на икономическата активност се отразява и на застрахователния пазар, който към м.март 2021 г. бележи ръст на премийния приход от 6,1% на годишна база, след едногодишен период на задържане темпа на развитие в резултат на ковид кризата.  Съгласно данните на КФН към м. март общият размер на премийния приход е 806,8 млн.лв. Изплатените обезщетения възлизат на 313,5 млн. лв., като се отчита увеличение от 2,4% на годишна база.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 4% на годишна база, най-високият за последните 12 месеца. Към м. март премийният приход е в размер на 657 млн. лв., а изплатените обезщетения са 256,3 млн. лв., като остават на практика без изменение на годишна база (-0,36%). 

Данните не показват особена динамика по линия на най-масовите застраховки – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“. Премийният приход по застраховка ГО към м. март 2021 г. е в размер на 281,8 млн. лв., с минимално нарастване от 1,2% на годишна база. Отчита се ръст от 5,4% на изплатените обезщетения по тази застраховка към м. март 2021 г. Слабо се повишава премийният приход по Каско – с 2,9% на годишна база до 167,5 млн. лв.

Позитивно развитие се наблюдава по линия на застраховка „Пожар и други опасности“, при която се отчита значителен ръст на премийния приход на годишна база – към м. януари 2021 е 37,6%, към м. февруари е 24%, а към м. март увеличението е 21%, като събраните премии достигат 24,7 млн.лв. Същевременно по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“ се отчита спад на премийния приход на годишна база, като към м. март е понижението е 6%.

Въпреки че туристическите и бизнес пътувания все още са в застой, премийният приход по застраховка „Помощ при пътуване“ се връща на нива от преди пандемичната криза, показват данните на КФН. Към м. март 2021 г. той е 12,3 млн. лв. – същият размер като през 2019 г. За сравнение, през м.март 2020 г. премийният приход по тази застраховка е бил 6,9 млн. лв. Причината вероятно се дължи на съживяването на стопанската активност и постепенното връщане към нормалния ритъм на живот.

С положителен знак е развитието в животозастраховането, където се наблюдава динамичен ръст в премийния приход, след период на значителен спад в резултат на пандемичната ситуация. Към м. март 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 150 млн., като ръстът на спрямо същия период на 2020 г. 16%. Наред с това, обаче, се отчита и подобен ръст от 16,9% на изплатените обезщетения, които са в размер на 57,2 млн. лв.

Интересни са пазарните данни по линия на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. От края на 2020 г. и особено началото на тази година се оформя тенденция на значимо покачване на премийния приход по тази застраховка. Ръстът на годишна база към м. януари 2021 г. е 88%, към м. февруари е 44%, а към м. март 77% и достига 50,3 млн.лв. За сравнение, ръстът на премийния приход на годишна база към м. декември 2020 г. е 18,7%, събраните премии са в размер на 108,4 млн. лв. Причините за повишения интерес към този продукт са комплексни, като вероятно сред тях е търсенето от страна на потребителите на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията, особено в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.

Начало