5+1 предимства на застраховките „Живот“

Здравето, семейството и децата са трите „топ“ ценности на българите – сочат данните от изследване на Асоциацията на българските застрахователи. Разбира се, този резултат не е изненадващ. Но също е повод да се замислим по какъв начин се грижим за най-ценното за нас – любимите хора. Много са начините да го направим и застраховката „Живот“ е един от тях.  Не напразно, по света това е широко използван продукт - пазарният дял на животозастраховането е 70-80% средно за Европа, например. За сравнение - у нас такъв е делът на автомобилното застраховане. Струва си да се запитаме доколко проявяваме отговорност към сигурността и бъдещето на любимите хора. А възможности има – на пазара се предлагат разнообразни животозастрахователни продукти и покрития. Както е и в много други ситуации, за да направим подходящ за нас самите избор, е важно да сме информирани, да сме наясно с същността и ползите от животозастраховките.  Затова, нека обърнем внимание на някои от основните им предимства!

Предимство 1: Застраховката  „Живот“ осигурява финансова защита в тежки моменти

„Дано на мен не се случи..“ – вероятно всеки си го е казвал по повод нечие нещастие. Но беди се случват, животът ни го доказва всеки ден. Загубата или сериозната травма на любим човек, опората в семейството, е тежко събитие. Отвъд тъгата, то идва с негативни финансови последици. Разбираемо е - загубата на доход в семейството, особено ако е основният, се отразява тежко върху начина и стандарта на живот. Вероятно всеки човек би искал да спести на близките си ако не мъката, то поне финансовите проблеми в такива тъжни моменти.

Разумното решение, с което да дадем спокойствие и на себе си, и на своите близки, би било сключване на животозастраховка, на първо място за този член на семейството, който осигурява основния доход. Така в тежка ситуация, свързана с живота и здравето на застрахования, близките му ще могат да разчитат на сумата по застраховката, за да посрещнат трудностите.

Въпрос на индивидуално предпочитание е кой вид животозастраховка да изберем. Основните са рискова животозастраховка и смесени животозастраховки – спестовна или инвестиционна. Всеки вид има своите предимства и специфики. Рисковата животозастраховка е като „човешко Каско“ – застрахователната сума се изплаща при реализирал се риск за живота и здравето ви по полицата – основният е смърт от злополука или заболяване, като в повечето оферти се покрива и загуба на трудоспособност. С други думи – този вид животозастраховка се състои от само от „рисков“ компонент, затова след изтичане на срока на полицата не получаваме обратно пари. При спестовните или инвестиционните животозастраховки към рисковия компонент се добавя и още един - спестовен/инвестиционен. Така освен защита при тежко събитие, тези продукти дават възможност да заделяме средства за по-продължителен период от време и които ще получим след изтичане на срока на застраховката.  Спецификата на продуктите естествено се отразява и върху премията по застраховката. Логично, заради липсата на „спестовен“ компонент, цената на рисковата животозастраховка обичайно е по-ниска от премията по спестовните или инвестиционните животозастраховки. Но пък те дават възможност да подсигурим средства за важните за нас неща.

 

Предимство 2: Застраховка „Живот“ е финансова опора за сбъдване на дългосрочните ни планове

Накратко казано - спестовните и инвестиционните животозастраховки са и за лошите, и за хубавите моменти в живота. Наред с осигуряване на застрахователна защита по тежки рискове, свързани с живота и здравето ни, те ни помагат да финансираме дългосрочните си планове - било то за образование на децата, за пенсионния период или друго. Такава е и целта на детските и женитбени животозастраховки. По своята същност това са дългосрочни продукти, като чрез тях спестяваме и инвестираме в период на 10-20 години или повече.

И тук трябва да посочим едно важно, но като че ли „скрито“ предимство –  те ни налагат „спестовна дисциплина“ чрез задължението за редовно плащане на премията, по-голямата част от която отива за нашите инвестиции/спестявания. Разбира се, може да прекратим предсрочно животозастраховката си, но обичайно в такива случаи губим пари, особено ако го направим в по-ранен период през срока на полицата. За много хора е истинско предизвикателство систематично, в продължение на десетки години, да заделят спестявания от дохода си. В този случай спестовните или инвестиционни застраховки „Живот“ биха могли да са особено удачно решение!

 

Прeдимство 3: Можем да ползваме данъчни облекчения при застраховка „Живот“

Няма човек, който да не иска да плаща по-малко данъци и съответно да се радва на по-голям разполагаем доход. Застраховка „Живот“ дава такава възможност. Най-общо, облекчението се ползва по следния механизъм: годишната данъчна основа, която всъщност е основата за изчисляване на данъка, се намалява с определена сума, в случая сбор от платените през годината премии по застраховка „Живот“. Сумите, с които може да се намали данъчната основа, са ограничени до 10 % от нея.

Ето на практика как се изчислява данъчното облекчение:

Нека приемем, че годишната ни данъчна основа е 20 000 лв. – това е брутният годишен доход, намален с платените осигуровки. Максималната сума, която можем да плащаме за животозастраховка и да ползваме данъчно облекчение, е 2000 лв. (10% от данъчната основа). Сумата от 2000 лв. ще се приспадне от данъчната основа и тя ще стане 18 000 лв. Така, при размер на данъка от 10%, вместо 2000 лв. ще платим 1800 лв. данък и на практика реализираме икономия в размер на 200 лв.

Трябва да сме наясно, обаче, че дължим окончателен данък, когато в края на срока на полицата получим уговореното застрахователно плащане. Размерът на окончателния данък при договори със срок до 15 години е 10%, а при тези със срок над 15 години – 7%. Доходите от премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение, не се облагат с окончателен данък.

 

Предимство 4: Притежателите на полици „Живот“ са защитени при несъстоятелност на застраховател

Важен, но вероятно не широко известен факт е, че по подобие на влоговете в банките и вземанията по животозастраховките на едно лице са гарантирани до 196 000 лв. в случай на фалит на застраховател. Вземанията включват и тези за откупна стойност, за връщане на застрахователна премия по застрахователен договор, който не е бил сключен или не е влязъл в сила, или при предсрочно прекратяване на договор.

Институцията, която подсигурява този механизъм, е Гаранционният фонд, чрез управлявания от него „Обезпечителен фонд“. Средствата в него се набират основно от годишни вноски на застрахователите по всяка полица „Живот“ – рискова или друг вид. Трябва да се отбележи, че от покритието на „Обезпечителния фонд“ са изключени застрахователи със седалище в държава от ЕС, извършващи дейност чрез клон в България.

 

Предимство 5: Вземанията по полиците „Живот“ са защитени от принудително изпълнение

Това означава, че ако заради задължения към кредитори, към вас е заведена процедура за принудително изпълнение съдебният изпълнител не може да наложи запор върху вземанията ви по полица „Живот“. Тази защита се прилага по отношение на плащанията на застраховател в случай на застрахователно събитие по полицата. При спестовните и инвестиционните животозастраховки се отнася и до сумата, изплащана при „доживяване“ с настъпване падежа на полицата.

Така, дори и да сте в тежка ситуация заради неизпълнени задължения към кредитори, вие или вашите наследници може да разчитате на сумата по вашата застраховка „Живот“.

Но защитата от принудително изпълнение не обхваща някои други възможни плащания от страна на застрахователя към вас, като изплащането на откупна стойност по договора (при предсрочно прекратяване на застрахователен договор), отпускането на заем или връщането на недължимо преведени застрахователни премии. В противен случай застрахователните договори лесно биха могли да се използват за укриване на средства и увреждане интересите на кредиторите.

 

И в заключение ви предлагаме още едно важно предимство: Живозастраховките предлагат сигурност и защита по ваша „мярка“, съобразно вашите потребности

Житейските и финансовите обстоятелства при всеки от нас са различни, съответно различни са нуждите ни за защита от рискове, свързани с нашето здраве и живот. Различни са и личните житейски цели, чието сбъдване искаме финансово да подсигурим. Добрата новина е, че застраховките „Живот“ в общия случай могат да се индивидуализират, за да отговорят най-адекватно на потребностите, а и на възможностите ни. Наш е изборът за каква сума да се застраховаме, какъв да е срокът на полицата, дали и колко да спестяваме и инвестираме, като разбира се има и някои условия и ограничения. Освен основните рискове – смърт и трайна нетрудоспобност – има варианти да се покрият и допълнителни, като временна нетрудоспобност, заболяване, злополука и други. В зависимост от политиката на отделните компании това може да стане като тези рискове се добавят към полицата или чрез сключване на отделни застраховки за тях. Ако сме се спрели на варианта инвестиционна животозастраховка, то ние имаме избор в какво да инвестираме парите си.

Внимателната оценка на нашите нуждите, предпочитанията и възможностите е задължително и важно условие за избор на подходящ за нас продукт, като в този процес можем да разчитаме на помощта на консултантите на компаниите.

Начало