АБЗ подкрепя като добра практика използването на стандартизирана форма при представяне на застрахователни продукти, обвързани с инвестиционен фонд

За част от потребители е предизвикателство да навлязат в същността, характеристиките и условията на сравнително нови за нашия пазар финансови продукти като застраховките, обвързани с инвестиционен фонд. Наред с това, тези продукти се представят по различен начин от различните компании, което усложнява сравнението между различните пазарни оферти. В резултат потребителите често не могат да се възползват пълноценно от тези продукти

Унифицираното и систематизирано представяне на най-съществената информация за тези продукти дава възможност на потребителите да се ориентират по-лесно по отношение на ключовите им характеристики, да правят адекватни сравнения между сходни пазарни предложения и съответно да вземат по-информирани и рационални решения за ползване на даден продукт.

Такава е целта на изготвения и одобрен от АБЗ образец на основен информационен документ (ОИД) за основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Асоциацията подкрепя като добра практика и насърчава своите членове да ползват този образец при представяне на застрахователните си продукти, обвързани с инвестиционен фонд. Документът е разработен с оглед на спецификите на българския пазар и е съгласуван с Комисията за финансов надзор. Образецът на основния информационен документ е публикуван на интернет страницата на АБЗ (www.abz.bg) в раздел „Нормативна уредба“, „Добри практики“.

Основният информационен документ съдържа информация за основните характеристики на продукта, за присъщите рисковете и възможната възращаемост от инвестициите, като се предлагат 4 различни сценарии - кризисен, песимистичен, умерен, оптимистичен. В систематизиран вид е представена информация за всички разходи, свързани с конкретния продукт.  Дава се информация за препоръчителния период на държане на продукта, за правото на откуп, кога възниква това право и какво получава потребителят в този случай. Описано е къде потребителят може да подаде жалба, както и друга полезна информация.

Образецът на основен информационен документ е изработен от АБЗ във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти.

Начало