Анализът на АБЗ „Проучване на нагласите към застраховането и застрахователна грамотност в България“ е публикуван от международната организация Microinsurance Network

Анализът въз основа на данните от национално-представителното проучване на АБЗ „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“  (2020) е преведен на английски език със съдействието на  международната организация Microinsurance Network и публикуван на сайта и в месечния й бюлетин.

Microinsurance Network обединява организации от цял свят, които работят заедно за изграждането на свят, в който хората от всички нива на доходите са по-устойчиви и по-малко уязвими към ежедневните и катастрофални рискове чрез подобрен достъп до ефективни инструменти за управление на риска, включително застрахователни услуги.

Анализът на АБЗ бе представен по време на конференцията „Приобщаващото застраховане в Централна и Източна Европа - Предизвикателства и възможности“ (1-2 септември 2021) и предизвика значим интерес сред международната аудитория. Microinsurance Network бяха сред организаторите на събитието наред с Munich Re Foundation и Access to Insurance Initiative, Международната асоциация на застрахователните регулатори (International Association of Insurance Supervisors), Агенцията за застрахователен надзор на Словения (Insurance Supervision Agency of Slovenia).

Анализът на данните  от националното проучване на АБЗ  „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност в България“ показват наличие на пряка връзка между застрахователната грамотност, доверието и използването на застрахователни продукти. Видни са позитивни тенденции по отношение на доверието към застрахователите и сравнително висока степен на разбиране за ползите от застраховките, но заедно с това са налице устойчиви негативни  нагласи към застраховането, които не съответстват на действителния потребителски опит. Налага се и изводът, че доколкото проблемът с ниското ниво на застрахователно покритие на населението и особено сред уязвимите групи е комплексен, то и адресирането му по ефективен начин предполага и изисква комплексен подход и участие на всички заинтересовани страни.

 

Начало