Представители на АБЗ се включиха в дискусия за актуалните тенденции в здравното застраховане

Нуждата, а оттам и интересът към здравните застраховки ще продължава да расте  у нас и в глобален мащаб и това прави още по-необходим обществения дебат за финансирането на българската здравна система и за мястото и ролята на здравното застраховане. Тази позиция бе споделена от представителите на АБЗ в дискусия, посветена на глобалните тенденции и новостите в здравеопазването - Ангел Виденов, Главен изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и Ирина Пейчева, директор „Здравно застраховане“ в  „Дженерали Застраховане“ АД. Събитието, организирано от Mercer Marsh Benefits, даде възможност на специалисти в сферата на човешките ресурси да се запознаят с новостите на здравния пазар в условията на инфлация.

Общата медицинската инфлация не отчита спецификите на ползване на здравните застраховки, при които основна тежест имат плащанията за извънболнична помощ и медикаменти, а там ценовото нарастване е особено динамично.

По данни на НСИ общата инфлация към м. март 3 % на годишна база, а медицинската е в пъти по-висока - 9%. Но както общата инфлация не отчита спецификите на индивидуалното потребление и оттам индивидуалното поскъпване на живота, така и общата медицинската инфлация не може да отчете спецификите по отношение на ползване на здравните застраховки, посочи Ангел Виденов, Той обясни, че при застрахователите основна тежест имат плащанията за извънболнична помощ и медикаменти, където ценовото нарастване е особено силно.

Тенденциите в здравното застраховане у нас са подобни на тези по света. От една страна се отчита ръст на цените на медицинските услуги, особено при извънболничната помощ. Заедно с това потребителите все по-често ползват здравните си застраховки, търсят скъпоструващи изследвания, второ лекарско мнение. Тези тенденции повишават щетимостта и така оказват натиск в посока нагоре върху цената за застраховките, обясни Ирина Пейчева.

Водещ фактор за размера на премиите са цените на медицинските услуги, а те се определят от НЗОК, застрахователите нямат механизми за влияние. Затова, чрез повишаване на собствената си ефективност, те се стремят да предлагат по-благоприятни условия за клиентите си

Цената на здравните застраховки се базира на щетимостта, като основен компонент, и на разходите на застрахователите . Компаниите, обаче, нямат лостове за въздействие върху щетимостта – нито могат да повлияят на честотата и начина на използване на здравната застраховка, нито върху цените на медицинските услуги и продукти, които се диктуват от НЗОК, обясниха Ангел Виденов и Ирина Пейчева. За да осигурят по-благоприятни условия за клиентите си застрахователите използват единствения механизъм, върху който имат контрол – повишаване на ефективността си, оптимизиране и задържане на разходите. Но по този начин не могат да компенсират ръста на цените на медицинските услуги и това се отразява на премиите по застраховката.

Особен проблем за застрахователите и оттам за клиентите са промените в цените на НЗОК, които в последно време се случват по-често от веднъж годишно. Застрахователите, за разлика от други бизнеси, не могат да променят условията по текущите си договори и така поемат ефекта от увеличените на няколко пъти цени на касата в рамките на последната година. Съвсем нормално е да компенсират инфлацията и да коригират цената при даване на нова оферта, обясни Ирина Пейчева. „Надявам се тази година цените на медицинските услуги да станат по-прогнозируеми. Това ще помогне в процеса на планиране и на застрахователите, и на клиентите ни“, посочи Ангел Виденов.

Системен проблем е припокриването на оперативното поле на НЗОК и на застрахователите. Решението минава през ясното им диференциране, като елемент от една по-широка промяна в здравната система

Към момента компаниите предлагат застрахователни покрития, които в голяма степен припокриват                              обхвата на здравната каса. Ако клиент със здравна застраховка реши да ползва медицинска услуга, то тя ще бъде платена или от касата, или от застрахователя. В същото време клиентите плащат и на касата, под формата на задължителни здравни осигуровки, и на застрахователя, чрез премиите по полицата. На практика, това означава по-високи разходи за хората и неефективност. Според АБЗ решението минава през ясното дефиниране на оперативното поле на НЗОК и оттам дефиниране на оперативното поле на застрахователите, като се подсигури по-добро взаимодействие между тях. Това е един елемент от по-широка реформа, по която трябва да започне обществена дискусия. За да може с общи усилия да се финансира здравната грижа, особено с оглед на демографските процеси в страната, трябва да се върви към партньорство между финансиращите организации и всички други участници в здравната система.  

Дигитализацията създава нови удобства за потребителите, оптимизира процесите и повишава ефективността на застрахователите. Ключов е въпросът за дигитализирането на медицинската информация и здравните досиета на пациентите.

Дигитализацията е един от начините да намалим разходите, които правим ние, за да бъдем по-ефективни и съответно да може да предложим по-добри цени на клиентите“, подчерта Ангел Виденов. Една от водещите ползи от дигитализацията е изграждането на база от актуални, изчерпателни здравни досиета, които съдържат медицинска информация за пациентите от минали периоди. Процесът, макар и със закъснение, е започнал и държавата трябва да го завърши. Това ще намали разходите за диагностика и лечение и при здравната каса, и при застрахователите посредством спестяване на излишни или дублиращи се медицински дейности, извършвани сега поради липса на информация за пациента. Ще спомогне също да се подобри прозрачността относно ползваните от пациента медицински услуги. Всички финансиращи организации би следвало да имат достъп да здравното досие, поне до услугите, които са платени от тях. Контролът би довел до намаляване на разходите. 

Телемедицината има потенциал, който ще бъде развиван и използван, особено в някои направления, е мнението на представителите на АБЗ в дискусията. Трябва, обаче, тази дейност да бъде адекватно правно регламентирана.

Начало