Застрахователният пазар устоява на кризата и се развива стабилно през 2020 г.

Общо за застрахователния пазар ефектът от кризата, провокирана от COVID-19, се изразява в ограничаване динамичния ръст от предишни години и задържането му на нива, близки до тези от 2019 г. Пазарните данни на КФН, включително и последните – към м.декември 2020 г. - потвърждават тенденцията. Към края 4-то тримесечие на 2020 г. премийният приход общо за пазара е в размер на 2 885 млн. лв., като спадът спрямо 2019 е едва -0,9%. Общият размер на  изплатените обезщетения е 1 210 млн. лв. - на практика без промяна спрямо 2019 г.

Пазарът на общо застраховане се развива стабилно, въпреки цялостната икономическата стагнация и завършва 2020 г. с премиен приход от 2 438 млн. лв., с +1% по-висок спрямо 2019 г. Изплатените обезщетения са в размер на 1 012 млн. лв., като се отчита лек спад от -2% на годишна база. 

Придържането към нивата от 2019 г. е валидно и по отношение на най-масовите застраховки – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“. Премийният приход по застраховка ГО към края на 2020 г. е в размер на 1 080 млн. лв., с минимална разлика от - 0,9% на годишна база, съпоставима с лекия спад от - 0,7% на броя активни МПС през 2020 г. спрямо предходната година. Размерът на изплатените обезщетения по застраховка ГО към края на 2020 г. се повишава с 6,14% на годишна база и достига 556 млн. лв. Нивата по застраховка „Каско“ също се движат около тези от 2019 г. Премийният приход към м.декември е 653 млн. лв., с минимално покачване на годишна база от +0,16%, отчита се лек спад от -3,3% на изплатени обезщетения.

Данните към края на 4-то тримесечие затвърждават позитивната тенденция за ръст при имуществените застраховки от предходните месеци на 2020 г. По линия на „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход на годишна база е +4,7% и достига 289 млн.лв. към м. декември 2020 г. Значителен ръст от +8,5% отбелязва застраховка „Пожар и други опасности“ с премиен приход от 92 млн.лв. По линия на застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ премийният приход е в размер на 21 млн. лв., като ръстът спрямо 2019 г. е +4,16%

Интересно е развитието през 2020 г. по застраховките, свързани с туризъм и пътувания. Пандемичната ситуация се отрази силно негативно на тази линия на бизнес, но в течение на годината ясно се очертаха тенденции за преодоляване на резкия спад в премийния приход. Ако по застраховка „Помощ при пътуване“ спадът на годишна база към м.юни е -49%, то в края на годината, към м.декември, той е намалял до -4,2%, като премийният приход е в размер на 38 млн.лв.

 

Очерталата се ситуация в животозастраховането през 2020 г. на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. е очакван резултат, дължащ се на стагнацията, икономическа несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите. Към м.декември 2020 г. размерът на премийния приход е 447 млн. лв., като към същия период на 2019 г. е бил 499 млн. Размерът на изплатените обезщетения към края на 2020 г. от 198 млн. лв. е с +11,3% по-висок от същия период на 2019 г. Прегледът на пазарните данни показва и позитивна тенденция на „спад на спада“ на премийния приход. Ако към края на шестмесечието на 2020 г. той е бил -14,3%, то към м.декември е -10,4%.

Устойчивото развитие на застраховането у нас е видно и през постигнатата нетна печалба от дейността общо за сектора за 2020 г. Тя достига 186 млн. лв. и бележи ръст от 32% спрямо 2019 г. Причината са постигнатите високи резултати в общото застраховане, където нетната печалбата е 165 млн. лв. В животозастраховането печалбата е 21 млн. лв., с -26% по-ниска спрямо 2019 г.

Начало